Close
title
 
ข่าวสารทางหลวง
title
อุบัติเหตุลดลง! กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนมกราคม 2563 พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร พบอุบัติเหตุโทร 1586

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนมกราคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,443 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 271 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,557 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,302 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมกราคม ๒๕62 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 14% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2% บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 3% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 12% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 63% (912 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 12% (166 ครั้ง) หลับใน 8% (110 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (51 ครั้ง) สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 67% (963 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 11% (156 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (99 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 34% (791 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (608 คัน) และรถจักรยายนต์ 21% (745 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 24% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และภาคตะวันออก 12% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 บางปะกง – หนองรี จำนวน 35 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด ๒๔ ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง