f
title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แขวงทางหลวงตราด ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 31 คน และขอยกย่องเชิดชูกรมทางหลวงที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันนี้ (3 เมษายน 2567) เวลา 10.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ปีที่ 112 ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการฝึกอบรม นายช่างโครงการ หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ และสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 31 คน ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กองฝึกอบรม ทั้งนี้ แขวงทางหลวงตราด ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 31 คน และขอยกย่องเชิดชูกรมทางหลวงที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
title
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม