title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.๓๕๐+๔๗๐ - กม.๓๕๑+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑,๒๔๔ เมตร 30/03/2563 30/03/2563 ประกาศลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
2 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๙๐+๕๓๐ - กม.๓๙๑+๑๒๐ ปริมาณงาน ๙๐๐ เมตร 27/03/2563 27/03/2563 ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘๕+๕๓๐ - กม.๓๘๕+๘๘๐ ปริมาณงาน ๕๓๒ เมตร 27/03/2563 27/03/2563 ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
4 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขลุง - มะขาม ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๕ - กม.๑๑+๓๖๓, กม.๑๓+๙๐๓ - กม.๑๔+๒๖๕, กม.๑๖+๔๒๐ - กม.๒๑+๕๓๐ ปริมาณงาน ๕๒,๔๗๐ ตารางเมตร 24/03/2563 24/03/2563 ประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ระหว่าง กม.๑๖+๑๕๐ - กม.๑๘+๕๐๐,กม.๒๒+๔๔๔ - กม.๒๓+๗๑๐ ปริมาณงาน ๓๒,๕๔๔ ตารางเมตร 24/03/2563 24/03/2563 ประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ระหว่าง กม.๑๗+๔๗๐ - กม.๑๙+๙๗๕,กม.๓๓+๖๐๒ - กม.๓๓+๘๗๐ ปริมาณงาน ๒๗,๗๓๐ ตารางเมตร 24/03/2563 24/03/2563 ประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
7 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๖๖+๐๒๐ - กม.๓๖๖+๕๐๐ ปริมาณงาน ๗๐๔ เมตร 24/03/2563 24/03/2563 ประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๘๔๐ - กม.๑๕+๙๘๐ ปริมาณงาน ๙๐๔ เมตร 23/03/2563 23/03/2563 ประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
9 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง ระหว่าง กม.๓๗๙+๕๙๐ - กม.๓๘๐+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑,๑๖๐ เมตร 20/03/2563 20/03/2563 ประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๓+๓๑๐ - กม.๕๗+๓๑๕ ปริมาณงาน ๓๖,๐๔๕ ตารางเมตร 20/03/2563 20/03/2563 ประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
11 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.11+720 - กม.14+910 ปริมาณงาน 28,710 ตารางเมตร 20/03/2563 20/03/2563 ประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
12 งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+980 - กม.6+900 ปริมาณงาน 21,545 ตารางเมตร 19/03/2563 19/03/2563 ประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
13 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๕๕ ต้น 18/03/2563 18/03/2563 ประกาศลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
14 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2563 16/03/2563 ประกาศลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
15 งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๙๒๕ - กม.๔๕+๑๐๕ ปริมาณงาน ๓๑,๖๘๐ ตารางเมตร 12/03/2563 12/03/2563 ประกาศลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ