ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตราด ประกาศรายไตรมาส 4 02/10/2563 139,112.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตราด ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/09/2563 23,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตราด สัญญาข้อตกลงใบสั่งซื้อเงินทุน 29 28/09/2563 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตราด ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 19,377.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.4 จำนวน 1 รายการ 28/09/2563 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตราด ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/09/2563 83,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตราด สัญญาข้อตกลงใบสั่งซื้อเงินทุน 28 28/09/2563 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ OKI B412 28/09/2563 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 448 28/09/2563 19,377.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 447 28/09/2563 83,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 449 29/09/2563 23,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ อำเภอเขาสมิง จ 29/09/2563 2,315,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อเงินทุนเลขที่ 72 21/09/2563 5,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 21/09/2563 5,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตราด ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 22/09/2563 57,243.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,323 รายการ