title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.๓๕๐+๔๗๐ - กม.๓๕๑+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑,๒๔๔ เมตร 03/04/2563 2,440,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๕๕ ต้น 03/04/2563 2,255,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 198 02/04/2563 89,112.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 199 02/04/2563 70,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘๕+๕๓๐ - กม.๓๘๕+๘๘๐ ปริมาณงาน ๕๓๒ เมตร 02/04/2563 1,060,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๙๐+๕๓๐ - กม.๓๙๑+๑๒๐ ปริมาณงาน ๙๐๐ เมตร 02/04/2563 1,795,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 192 01/04/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 193 01/04/2563 44,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 195 01/04/2563 61,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลง 197 01/04/2563 17,063.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขลุง - มะขาม ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๕ - กม.๑๑+๓๖๓, กม.๑๓+๙๐๓ - กม.๑๔+๒๖๕, กม.๑๖+๔๒๐ - กม.๒๑+๕๓๐ ปริมาณงาน ๕๒,๔๗๐ ตารางเมตร 01/04/2563 19,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ระหว่าง กม.๑๗+๔๗๐ - กม.๑๙+๙๗๕,กม.๓๓+๖๐๒ - กม.๓๓+๘๗๐ ปริมาณงาน ๒๗,๗๓๐ ตารางเมตร 01/04/2563 14,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ระหว่าง กม.๑๖+๑๕๐ - กม.๑๘+๕๐๐,กม.๒๒+๔๔๔ - กม.๒๓+๗๑๐ ปริมาณงาน ๓๒,๕๔๔ ตารางเมตร 01/04/2563 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 27/03/2563 21,197.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 819 รายการ