title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายพื้นที่ชายแดน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 23,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 13,987.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 40,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 17,376.45 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 425/35/63/22 12/11/2562 13,987.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ425/60/63/21 12/11/2562 40,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 17,376.45 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 425/60/63/19 08/11/2562 72,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 425/35/63/18 07/11/2562 23,517.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ เงินทุน425/30/63/1 05/11/2562 9,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 9 รายการ 05/11/2562 9,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 31,152.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตราด ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/11/2562 89,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 425/35/63/17 06/11/2562 31,152.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตราด ใบสั่งซื้อ 425/60/63/16 05/11/2562 89,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 508 รายการ