title
แขวงทางหลวงตราด
Trat Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.390+530 - กม.391+120 ปริมาณงาน 900 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 25/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอนเขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน 1 ระหว่าง กม.385+530 - กม.385+880 ปริมาณงาน 532 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ระหว่าง กม.350+470 - กม.351+130 ปริมาณงาน 1,244 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๘๔๐ - กม.๑๕+๙๘๐ ปริมาณงาน ๙๐๔ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน 5 ระหว่าง กม.366+020 - กม.366+500 ปริมาณงาน 704 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาฟิ้่นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอนควบคุม 0101 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.30+503 ปรริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง ระหว่าง กม.๓๗๙+๕๙๐ - กม.๓๘๐+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑,๑๖๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างทูน - โชคดี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๕๕ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๓+๓๑๐ - กม.๕๗+๓๑๕ ปริมาณงาน ๓๖,๐๔๕ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/03/2563 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๑+๙๒๕ - กม.๔๕+๑๐๕ ปริมาณงาน ๓๑,๖๘๐ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 33 รายการ