ประกาศแขวงทางหลวงตราด การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง ๑๘+๑o๖ - ๑๙+o๗๕
ลงวันที่ 05/03/2563

รายละเอียดโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยดำเนินการก่อสร้างที่ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนแสนตุ้ง - บ่อไร่ กับทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๘ ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว


'