ประกาศแขวงทางหลวงตราด การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๘ ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง ๑๘+๖๕o - ๑๙+๗๕o
ลงวันที่ 05/03/2563

รายละเอียดโครงการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยดำเนินการก่อสร้างที่ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๘ ตอนแสนตุ้ง - หนองบัว กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๗ ตอน คลองเวฬ - นาวง


'